غرفه رنگ و ننگ؛ در این بازی جوانان سعی می کنند از موانع که مانع رسیدن آن ها به سعادت می شود، عبور کنند