مدیرکل کتابخانه‌های بوشهر خواستار شد؛ اختصاص بخشی از اعتبارات فرهنگی به شهربازی معارفی